Seⁿ-thoàⁿ

Seⁿ-thoàⁿ (Biological reproduction) sī seng-bu̍t sán-seng sin kò-thé ê seng-bu̍t thêng-sū. Seⁿ-thoàⁿ sī só͘-ū sìⁿ-miā siāng ki-pún ê te̍k-sek, múi 1 ê seng-bu̍t lóng sī seⁿ-thoàⁿ lâi ê kiat-kó. Seⁿ-thoàⁿ koh hun-chò 2 toā lūi: ū-sèng seⁿ-thoàⁿ kap bô-sèng seⁿ-thoàⁿ.

Kalanchoë pinnata thaù-koè bô-sèng sèⁿ-thoàⁿ ê thêng-sū sán-seng 1 châng 1 cm koân ê sin kò-thé.