Se-chōng to̍k-li̍p ūn-tōng

Se-chōng to̍k-li̍p ūn-tōng kán-tan kóng chò Chōng-to̍k ūn-tōng, iah-sī Chōng-to̍k, sī hi-bāng Se-chōng sîng-li̍p to̍k-li̍p ê kok-ka ê ūn-tōng.