Se-siang-pán-la̍p Tāi-cho̍k Chū-tī-chiu

Se-siang-pán-la̍p Tāi-cho̍k Chū-tī-chiu ê ūi-tì

Se-siang-pán-la̍p Tāi-cho̍k Chū-tī-chiu (西雙版納傣族自治州) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Tāi-cho̍k.

Hêng-chèng-khuSiu-kái