?Se Nî-lô-hô pēⁿ-to̍k
Pó-io̍k chōng-hóng

Pēⁿ-to̍k hun-lūi
Kûn: Group IV ((+)ssRNA)
Kho: Flaviviridae
Sio̍k: Flavivirus
Chéng: Se Nî-lô-hô pēⁿ-to̍k

Se Nî-lô-hô pēⁿ-to̍k (Hoâ-gí: 西尼羅河病毒, Eng-gí: West Nile virus) sī Flaviviridae ("n̂g pēⁿ-to̍k") ka-cho̍k ê sin-hêng pēⁿ-to̍k, chhut-hiān tī jia̍t-tāi, un-tāi. Chú-iàu kám-jiám chiáu-á lūi, put-jî-kò mā ē kám-jiám lâng, , kî-thaⁿ ê chhī-leng-lūi tōng-bu̍t, ín-khí kúi-nā-chióng pēⁿ. Pēⁿ-to̍k oá-khò báng-á lâi thoân-jiám.

Goā-pō· liân-kiatSiu-kái