Hō-miâ-hoat kui-tiâu

(Tùi Seng-bu̍t-ha̍k hō-miâ choán--lâi)

Hō-miâ-hoat kui-tiâu (eng. nomenclature codes) sī tī-lí seng-bu̍t hun-lūi-ha̍k hō-miâ ê chi̍t kóa kui-chek-chheh, i kò-pia̍t choan-bûn chhù-lí só͘ sio̍k ê tōa hoān-ûi seng-bu̍t.