Hun-lūi-ha̍k (seng-bu̍t-ha̍k)

(Tùi Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi-hoat choán--lâi)

Hun-lūi-ha̍k (Eng-gí: taxonomy; Kó͘ Hi-lia̍p gí-goân: τάξις taxis "pâi-lia̍t" + -νομία (-nomia), "hong-hoat") sī kun-kù kong-ke ê sèng-chit lâi koat-tēng kiam hō-miâ oa̍h-mi̍h hun kûn ê ha̍k-būn.