Seng-kiû Tāi-chiàn

Seng-kiû Tāi-chiàn (Eng-gí: Star Wars; Tâi-oân Hôa-gí: 星球大戰) sī Bí-kok 1970 nî-tāi chhut-phín kàu taⁿ ê 1-ê kho-ha̍k hoàn-sióng sán-phín hē-lia̍t, pau-koah 6 chhut tiān-iáⁿ, kúi-nā-chhut tiān-sī iáⁿ-phìⁿ kap ang-á-tōng-oē, chē-chē pún siáu-soat kap ang-á-chheh, game kap kî-thaⁿ ê chhit-thô-mi̍h téng-téng. Tō-ián George Lucas sī lêng-hûn jîn-bu̍t.

Seng-kiû Tāi-chiàn chit-ê kò·-sióng tī 1970 nî-tāi chho·-kî puh-íⁿ. Thâu-1-chhut tiān-iáⁿ tī 1977 nî chiūⁿ-chhī, pún-té hō·-chò Seng-kiû Tāi-chiàn, āu--lâi ke tàu 1 kù Tē-4-chi̍p: Sin Hi-bāng (Episode IV: A New Hope). Chit-ê kio̍k-pún ê siáu-soat pán khah chá 1 nî chiūⁿ-chhī. Tē-6-chhut tiān-iáⁿ tī 2005 nî 5 goe̍h 19 chhut-phìⁿ, hō-miâ Tē-3-chi̍p: Sith Pò-oan-siû (Episode III: Revenge of the Sith).

Kò·-sū hoat-seng tī "Kó·-chá kó·-chá, 1-ê hn̄g-hn̄g-hn̄g ê gîn-hô..." Chit kù oē ta̍k phìⁿ to ū chhut-hiān, taⁿ ē-sái kóng pìⁿ-chiâⁿ Bí-kok tāi-chiòng bûn-hòa ê 1 pō·-hūn.

Seng-kiû Tāi-chiàn ê siáu-iú hèng chng chò kò·-sū lāi-bīn ê kha-siàu chū-hōe. In sí-tiong ê hêng-ûi pau-koah kui-tīn tiàm hì-īⁿ tán-thāi kúi-nā-lé-pài-āu chiah ē chhut-phìⁿ ê sin chhut-thâu.