Shahnameh (Bân-lâm-bûn: Lia̍t-ông-kì) sī Pho-su bîn-cho̍k ê sú-si. Shahnameh iû 10 sè-kí boa̍t-kî kap 11 sè-kí chho͘-kî ê ū-miâ Pho-su si-jîn Ferdowsi iōng Pho-su-bûn choān-siá; tn̂g-tō͘ tāi-iok ū 6-bān-gōa liân ah-ūn tùi-kù; kì-lo̍k tio̍h tùi oán-kó͘ sîn-ōe sî-kî kàu 7 sè-kí ê Pho-su Sassanid Ông-tiâu bia̍t-bông chit 4000-gōa tang ê Pho-su Tè-kok ê sîn-ōe thoân-soat kap le̍k-sú kò͘-sū, í-ki̍p 50-gōa ūi tè-ông ê thóng-tī sū-chek.

Shahnameh ê hong-bīn

Chit-phō sú-si pī kiò-chò sī Pho-su kó͘-chá siā-hōe seng-oa̍h ê pek-kho-choân-su, tùi Pho-su ê gí-giân kap bûn-hòa tī A-lá-peh-lâng thóng-tī sî-kî ē-thang pó-chûn khí liáu tiōng-iàu ê chok-iōng, sī I-lang bîn-cho̍k ê bûn-hòa jīm-tông tiong tiōng-iàu ê chi̍t-pō͘-hūn. Shahnameh m̄-nā tī Pho-su bûn-ha̍k tiong khū-iú tiōng-iàu ê tē-ūi, tùi Tiong-a kî-thaⁿ bîn-cho̍k ê bûn-ha̍k mā ū bêng-hián ê éng-hióng.