Shia

(Tùi Shia-phài choán--lâi)

ShiaIslam ê chi̍t phài, in jīn Muhammad ê kiáⁿ-sài kiam tông-hiaⁿ Ali chò Muhammad ê chiàⁿ kè-sêng-chiá.