Sió-iā-khek

Sió-iā-khek (Eng-gí: serenade) sī chi̍t khoán ūi o-ló bó͘ lâng só͘ chok kiam piáu-ián ê im-ga̍k, it-poaⁿ sī léng-chēng khin-sang ê hong-keh.