Im-le̍k chhoe-cha̍p ê ge̍h, tē-kiû kah ji̍t ê ūi-tìIm-le̍k jī-gō͘ ê ge̍h, tē-kiû kah ji̍t ê ūi-tì
im-le̍k chhoe-cha̍pim-le̍k jī-gō͘

Sió-lâuge̍h, tē-kiû, ji̍t chit-saⁿ-tiám, pâi--khí-lâi nā-sī piàn-sêng chi̍t-gê khut-kak, hit-kang tio̍h-sī im-le̍k ê chhoe-cha̍p ah-sī jī-gō͘. Sū-si̍t-siōng, hái-chúi oē khah-bān chi̍t-tiám-a chiah khai-sí im. Chit-gê sî-chūn in-ūi ge̍h kap ji̍t ê ín-la̍t sī sio-tú, tì-sú hái-bīn oē pí pêng-siông sî-chūn seng-koân khah chió, che kiò chò: sió-lâu.