Siông-sò͘ hâm-sò͘

sò͘-ha̍k tiong, siông-sò͘ hâm-sò͘ (常數函數; constant function) sī chi̍t chióng sò͘-ta̍t bōe hoat-seng kái-piàn (iā chiū sī siông-sò͘) ê hâm-sò͘, ē-ēng pī piáu-sī chò .

Siông-sò͘ hâm-sò͘ y(x)=4