Siā-hōe chu-pún

Siā-hōe chu-pún (Eng-gí: social capital) sī lâng keng-kòe i siā-hōe bāng-lo̍k (social networks), kiōng-tông kè-ta̍t, sìn-jīm kap hō͘-siōng ê koan-hē sán-seng ê chu-goân.

Chham-khóSiu-kái

  • Rosalind Edwards (2011). "social capital". Chū George Ritzer & J. Michael Ryan. The Concise Encyclopedia of Sociology. Blackwell Publishing Ltd. ISBN 978-1-405-18353-6.