Si̍t-chèng-chú-gī

Si̍t-chèng-chú-gī (Eng-gí: positivism ) sī chi̍t khoán jīn-sek-lūn, chè-hān chū-sin kin-kù keng-giām-sèng ê chu-liāu lâi hoat-hiān tì-sek. Auguste Comte sī si̍t-chèng-chú-gī ê hoat-tián-chiá.