Si̍t-phōe (植被; Eng-gí: vegetation) sī chi̍t-ê khu-he̍k lāi si̍t-bu̍t ê chéng-thé seng-tióng lūi-hêng.

Sè-kài si̍t-phōe hun-pò͘
  Peng-bo̍k
  Tòng-thó͘
  Taiga
  Un-tāi khoà-hio̍h
  Un-tāi chháu-po͘
  A-jia̍t-tāi ú-lîm
  Tē-tiong-hái
  kùi-hong lîm
  Soa-bo̍k
  Ta koàn-bo̍k
  Ta chháu-po͘
  Poàⁿ-soa-bo̍k
  Chháu savanna
  Chhiū savanna
  A-jia̍t-tāi ta lîm
  Jia̍t-tāi ú-lîm
  Ko-san tòng-thó͘
  Soaⁿ-tē lîm

Siong-koan

siu-kái