Sèng-si

(Tùi Si-koa choán--lâi)

Sèng-si ia̍h Si-koa (Latin-gú: hymnus) sī 1 chióng Ki-tok-kàu ê koa, Ki-tok-tô͘ lé-pài, chū-hoē ê sî, chhiùⁿ sèng-si lâi o-ló kap kèng-pài Siōng-tè.