Koa (歌) iah koa-khek sī chi̍t khoán ēng siaⁿ-im piáu-tat ê gē-su̍t hêng-sek, it-poaⁿ chi̍t siú im-ga̍k phòe chiūⁿ tùi-tâng ê lâng siaⁿ chiō sī chi̍t siú koa. Koa só͘ phòe-tah ê lâng-siaⁿ, it-poaⁿ sī ēng giân-gí lâi thiam, kiò koa-sû; lēng-gōa mā ū chi̍t khoán koa-sû ka-ta ū chhut-siaⁿ, bô phòe tan-jī (ū ì-sù thang khu-pia̍t ê jī).

Nā piáu-hiàn koa ê hêng-tōng, kiò chhiùⁿ-koa.