Sin-ka-pho Hô ūi tī teh Sin-ka-pho ê chhī-khu, sī Sin-ka-pho chá-kî hoat-tián ê só͘-chāi, Sin-ka-pho ê siong-gia̍p tiong-sim kap kok-hoē mā siat tī hô-hoāⁿ.

Sin-ka-pho Hô