Sin-khut-kang

Sin-khut-kang (新堀江) sī Tâi-oân Ko-hiông chhī-lāi ê chi̍t khu siong-gia̍p-tē, só͘-chāi tī Sin-heng-khu.

Hō-miâSiu-kái

Sin-khut-kang goân-té sī su-jîn keng-gêng ê siong-tiàm-ke cho͘-ha̍p, hō-miâ lâi-goân sī chìn-chêng Iâm-tiâⁿ-khu lāi ê Khut-kang Siong-tiàm-ke. Āu-bé "Sin-khut-kang" chit-ê miâ hông ēng lâi chí hū-kīn kui-ê ke-chhī.