Sin-pak Tē-hng Hoat-īⁿ

Sin-pak Tē-hng Hoat-īⁿ (新北地方法院) sī Tâi-oân Sin-pak-chhī ê tē-hng hoat-īⁿ; sio̍k-î tē-saⁿ kip phó͘-thong hoat-īⁿ.

Sin-pak Tē-hng Hoat-īⁿ