Sin-tek Kho-ha̍k Kang-gia̍p Hn̂g-khu

Sin-tek Kho-ha̍k Kang-gia̍p Hn̂g-khu (新竹科學工業園區), kán-chheng Sin-tek Kho-ha̍k Hn̂g-khu ia̍h Tek-kho (竹科), sī Tâi-oân ê tē-it chō kho-ha̍k hn̂g-khu. Hoān-ûi hâm-kài Sin-tek-chhī Tang-khu kap Sin-tek-koān Pó-san-hiong. Hn̂g-khu lāi ê chhiúⁿ-siong í keng-êng tiān-chú tāi-kang ho̍k-bū ûi-chú, sī Tâi-oân ko-tō͘ hoat-tián ko-kho-ki tāi-kang sán-gia̍p ê chú-iàu kho-ki tiōng-tìn chi it, ū "Tâi-oân Sia̍k-kok" (台灣矽谷) ê miâ-hō.

Tek-kho ê hêng-chèng tōa-lâu

Sêng-li̍p kàu-taⁿ ū 400 keng í-siōng ko-kho-ki tāi-kang-gia̍p, ho̍k-bū-gia̍p chhiúⁿ-siong chìn-chù, chú-iàu sán-gia̍p pau-koat ū pòaⁿ-tō-thé-gia̍p, tiān-náu-gia̍p, thong-sìn-gia̍p, kng-tiān-gia̍p, cheng-bi̍t ki-hāi-gia̍p kap seng-bu̍t kho-ki-gia̍p, sī choân-kiû pòaⁿ-tō-thé chè-chō-gia̍p siāng-kài bi̍t-chi̍p ê só͘-chāi chi-it, bo̍k-chiân í-khai-hoat Sin-tek Hn̂g-khu iok 632 kong-khéng kap Tek-lâm Hn̂g-khu iok 141 kong-khéng, iok ū 12 bān lâng tī hn̂g-khu lāi kang-chok. Keng-kòe chē nî khai-hoat, Sin-tek Kho-ha̍k Hn̂g-khu chiām-chiām chiâⁿ-chò Pak Tâi-oân ê kho-ki sán-gia̍p tiong-sim, pēng-chhiáⁿ chiàu kok-ka hoat-tián kè-ōe khok-tāi ki-tē, bo̍k-chiân khok-chhiong kè-ōe pau-koat Thô-hn̂g Liông-thâm Hn̂g-khu, Biâu-le̍k Tâng-lô Hn̂g-khu, Sin-tek Seng-bu̍t I-ha̍k Hn̂g-khu í-ki̍p Gî-lân Hn̂g-khu. Mā in-ūi i-ê sêng-kong keng-giām, Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú lio̍k-sio̍k tī Tâi-oân kî-thaⁿ tē-khu siat-li̍p Tiong-kho kap Lâm-kho. M̄-koh chia-ê sán-gia̍p phōaⁿ-sûi tio̍h ko-u-jiám ê hù-sán-phín, in-chhú pòaⁿ-tō-thé chè-chō-gia̍p lóng sī khoân-pó kap kiān-khong būn-tê, sī Au-Bí kok-ka só͘ bē-tàng chiap-siū, in-chhúhoat-kui kap chip-hoat khoan-sang ê Tâi-oân chiâⁿ-chò siāng sek-ha̍p ê siat-chhiúⁿ tē-tiám, mā sī sè-kài pòaⁿ-tō-thé tāi-kang chè-chō ê tiōng-tìn, chhòng-chō liáu bē-chiókeng-chè kap chiū-gia̍p ki-hōe, pí-lūn Tâi-chek-tiān téng ū-miâ kho-ki tōa-chhiúⁿ lóng tī chia siat-tì kì-tiám.