Sin-tek to͘-hōe-khu

Sin-tek to͘-hōe-khu (新竹都會區) sī Tâi-oân koaⁿ-hong tēng-gī ê chi̍t ê chhù-to͘-hōe-khu (次都會區); hâm-kài Sin-tek-chhī, Sin-tek-koān.