To͘-hōe-khu sī chi̍t kóa jîn-kháu bi̍t-tō͘ to͘-chhī khah koân ê siâⁿ-chhī kap i hū-kīn chhī-ke kiam kau-gōa cho͘-sêng ê khu-he̍k, in ū kiông-tông hoat-tián ê sán-gia̍p, ki-chhó͘ kiàn-siat kap khiā-khí.

Ū-sî chèng-hú ki-koan pí-lūn thóng-kè pō͘-mn̂g tī hêng-chèng-siōng tùi to͘-chhī-khu ū it-tēng ê tēng-gī. Tī ha̍k-su̍t he̍k-chiá sī sán-gia̍p ū su-iāu mā ē siat-ēng to͘-hōe-khu ê hoān-ûi.