Sit-chong-chiá

(Tùi Sit-chong choán--lâi)

Sit-chong-chiá (失蹤者) sī sit-chong jîn-kháu ê chi̍t pō͘-hūn, in-ê ka-sio̍k, pêng-iú sīm-chí kî-thaⁿ siong-koan jîn-sū, iōng-chìn jīm-hô hong-hoat lóng chhōe bōe tio̍h i.