Slav Lâng (Óa-im: "su-lá-buh") sī Au-chiu jîn-sò͘ siōng-chē ê cho̍k-kûn, jîn-sò͘ tāi-iok ū 3.4 ek lâng. In chú-iàu hun-pò͘ tī Tang Au kap Tiong Au tē-khu, kóng ê giân-gú sio̍k-î Slav giân-gú. Slav Lâng koh ē-sái hun-chò Lâm Slav Lâng, Sai Slav Lâng kap Tang Slav Lâng.

Slav Lâng ê kok-ka
  Sai Slav Lâng ê kok-ka
  Tang Slav Lâng ê kok-ka
  Lâm Slav Lâng ê kok-ka