Slav giân-gú

Slav giân-gú (Eng-gí: Slavic languages) sī Slav Lâng ê chē-chē khoán giân-gú, sio̍k Ìn-au giân-gú ê chi̍t hūn-chú, tōa-hūn ê sú-iōng-chiá tī Tang-au, Tiong-au, Lō͘-se-a kap Balkan Poàn-tó. Slav giân-gú

Kok chióng Slav giân-gú ê hun-pò͘ chêng-hêng.