Balkan poàn-tó

(Tùi Balkan Poàn-tó choán--lâi)

Balkan Poàn-tó sī tiàm tī Au-chiu tang-lâm-pêng ê poàⁿ-tó.

Balkan Poàn-tó

Kok-kaSiu-kái

Ū-sî hông sǹg chāi-lāi ê kok-ka:

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái