Tang Lô-má Tè-kok

(Tùi Byzantine Tè-kok choán--lâi)

Tang Lô-má Tè-kok (東羅馬帝國, Latin-gí: Imperium Romanum Orientale) mā hō Byzantine Tè-kok, sī Lô-má Tè-kok ê chi̍t-ê sî-kî, siú-to͘ tī Constantinopolis, sī Lô-má Tè-kok ê iân-sio̍k, tē-it-ê hông-tèConstantinus 1-sè, chòe-āu chi̍t-ê sī Konstantinos 11-sè Palaiologos.

Lô-má Tè-kok
Βασιλεία Ῥωμαίων
Imperium Romanum

395 nî-1453 nî

Chi Rho

Chi Rho

Tang Lô-má Tè-kok ê só͘-chāi
550 nî, Tang Lô-má Tè-kok ê siōng-tōa léng-thó͘, tī Iustinianus 1-sè thóng-tī ê sî-kî.
Siú-to͘ Constantinopolis
Chèng-thé kun-chú chè-tō͘
Le̍k-sú
 - sêng-li̍p 395 nî
 - kái-thé 1453 nî

Le̍k-súSiu-kái

Tè-kok ê sán-sengSiu-kái

 
480 nî ê léng-thó͘.

330 nî ê sî-chūn, Constantinus 1-sè kā siú-to͘ sóa-khì Byzantium, koh kā Byzantium kái-miâ chòe "Constantinopolis". Kàu 395 nî ê sî-chūn Lô-má Tè-kok hun-lia̍t chò Tang Lô-má chham Sai Lô-má.

Bia̍t-bôngSiu-kái

1453 nî, Tang Lô-má Tè-kok hō Osman Tè-kok cheng-ho̍k.

Bûn-hòaSiu-kái

 
Hagia Sophia sī Tang Lô-má Tè-kok ê Tang-chèng-kàu tiong-sim.

Chong-kàuSiu-kái

Tang Lô-má Tè-kok gôan-lâi ê chú-iàu chong-kàu sī Ki-tok-kàu. 1054 nî, Ki-tok-kàu hun-lia̍t, Tang Lô-má chit-pêng ê kàu-hōe hō-chòe Tang-hong Chèng-thóng Kàu-hōe (Tang-chèng-kàu).