ConstantinopolisLô-má Tè-kok tùi 330 kàu 1204 nî kan ê tang-pêng kiaⁿ-siâⁿ, mā sī Byzantine Tè-kok tùi 1261 nî kàu 1453 nî ê kiaⁿ-siâⁿ. Āu--lâi koh sī 1204 nî kàu 61 nî Latin Tè-kok kap Osman Tè-kok 1453 nî kàu 1923 nî kan ê kiaⁿ-siâⁿ.

Tē-tô͘

Kong-goân 324 nî ê sî, Lô-má Tè-kok hông-tè Constantinus 1-sè têng khí kó͘-siâⁿ Byzantium, 330 nî 5 goe̍h 11 kái hō sin-miâ.