Sai Lô-má Tè-kok (西羅馬帝國, Latin-gí: Imperium Romanum Occidentale) sī le̍k-sú-kài tùi Lô-má Tè-kok se-po͘ séng-hūn ê hō-miâ, in kap tang-pêng ê Tang Lô-má Tè-kok siū bô-kâng ê hông-tè koán-lí. In pun-thiah thóng-tī-khoân tāi-seng sī in-ūi Diocletianus ùi 3-sè-kì Gûi-ki liáu-āu tī 285 nî kiàn-li̍p ê Sù-thâu-chè.

Lô-má Tè-kok
Imperium Romanum
395 nî–476 nî
Sai Lô-má sè-le̍k siāng tōa ê sî, tāi-iok tī 395 nî.
Sai Lô-má sè-le̍k siāng tōa ê sî, tāi-iok tī 395 nî.
Siú-to͘ Mediolanum
(286–402)
Ravenna
(402–476)
Salona/Spalatum
(475–480)
Koaⁿ-hong gí-giân La-teng-gí
Chèng-hú kun-chú chè-tō͘
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
395 nî
• Pang-hoāi
476 nî
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Lô-má Tè-kok
Tang Lô-má Tè-kok
Í-tāi-lī Ông-kok
Visigoth Ông-kok
Vandal Ông-kok
Frank Ông-kok
Suebi Ông-kok
Burgundi Ông-kok
Soissons Ông-kok
Mauro-Roman Ông-kok
Alamannia
Armorica
Sub-Roman Britain