Sai Lô-má Tè-kok

Sai Lô-má Tè-kok sī le̍k-sú-kài tùi Lô-má Tè-kok se-po͘ séng-hūn ê hō-miâ, in kap tang-pêng ê Tang Lô-má Tè-kok siū bô-kâng ê hông-tè koán-lí. In pun-thiah thóng-tī-khoân tāi-seng sī in-ūi Diocletianus ùi 3-sè-kì Gûi-ki liáu-āu tī 285 nî kiàn-li̍p ê Sù-thâu-chè.

Sai Lô-má sè-le̍k siāng tōa ê sî, tāi-iok tī 395 nî.