Tiong Au-chiu

(Tùi Tiong-au choán--lâi)

Tiong-auAu-chiu ê tiong-pó͘, hōan-ûi ū chin-chōe bô͘-kâng-khoán ê kóng-hoat.

Tiong-au

Tiong-au m̄-sī Liân-ha̍p-kok jīn-tēng ê Au-chiu sì khu-he̍k lāi-bīn ê chi̍t khu.

Kok-ka siu-kái

Lēng-gōa ē-kha ê kok-ka mā-ū chi̍t koá só͘-chāi sǹg Tiong-au.