Sng-hoà chúi-gîn ū kî-tha ê ì-sù, chhiáⁿ-khoàⁿ: Sng-hoà chúi-gîn
Sng-hoà chúi-gîn(II)

Sng-hoà chúi-gîn(II)chúi-gîn ê 1 khoán sng-hoà-bu̍t, hoà-ha̍p-sek sī HgO.