Soaⁿ sī pí sì-chiu-ûi khah koân ê tē-hêng, pēng-chhiá ài ū it-tēng ê kôaⁿ-tō͘ kha ē hong hō chò soaⁿ, chóng-sī bô it-tēng piau-chún.

Italia ê Marmolada.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Mountains