Khì-chúi

(Tùi Soft drink choán--lâi)

Khì-chúi sī chi̍t lūi ím-liāu, it-poaⁿ chú-iàu sêng-hun sī thòaⁿ-sng chúi lām thn̂g kap phang-liāu. Pí-lūn ramune, sah-suh kap cola lóng sǹg sī khì-chúi.

Soft drink shelf 2.jpg