Sûi-pit-ōe

(Tùi Sok-siá choán--lâi)

Sûi-pit-ōe (Eng-gí: sketch; Hoat-gí: esquisse) sī ōe khah kán-tan kiam ōe khah kín ê ōe. Phó͘-thong sī bô chún-pī beh ōe hō͘ goân-choân. Chit-ê ki-su̍t tiāⁿ ēng tī siá-seng.

Albrecht Dürer ê sok-siá chok-phín.