SpongeBob SquarePants

SpongeBob SquarePantsBí-kok ê tiān-sī tōng-oē, goân chok-chiá sī Stephen Hillenburg, siāng chá sī tī Nickelodeon hòng-sàng. Chit-ê tōng-oē ê chú-iàu kak-sek sī hái-té kok chióng seng-bu̍t, chú-kak sī chi̍t chiah hō "SpongeBob SquarePants" ê "hái-mî".