Stonehenge ("Óa-im: "su-tóng-hèn-chih""; ì-sù: "Chio̍h-thâu-khoân") sī Eng-lân Wiltshire ê chi̍t chō sú-chêng kó͘-chek, tī Amesbury siâⁿ ê sai-pêng 2 mai (3 kong-lí) ê só͘-chāi. Pún kó͘-chek sī chi̍t khian chio̍h-thâu, bí chi̍t tiâu chio̍h-thâu tn̂g 4 kong-chhiò koân, 2.1 kong-chhioh khoah, tāng 25 tòng chó-iū.