Streaming (óa-im: su-chhúin-mìn) sī hoat-piau-hong keng-kòe ho̍k-bū-chiá chek-sî hiòng bóe toan sú-iōng-chiá hòng-sàng ê chu-sìn the-kiong hong-sek. Choan-bûn tī streaming ê mûi-thé chiō hō chò streaming mûi-thé.