Sun Ngō͘-khong

Sun Ngō͘-khong (孫悟空) sī Se-iû-kì lāi-bīn ê kak-sek. Tī Bân-lâm-gú tiong, it-poaⁿ lóng hō-chò Kâu-chê-thian (猴齊天).

Sun Ngō͘-khong kap Goe̍h-thò͘.

Pang-bô͘:Se-iû-kì