Hun-lân Tiong-iong Tóng

(Tùi Suomi Tiong-iong-tóng choán--lâi)

Hun-lân Tiong-iong Tóng (Hun-lân-gí: Suomen Keskusta) sī Hun-lân ê tiong-phài chèng-tóng, sī hit kok 3-ê toā tóng chi it, tī chit-má ê kok-hoē ū siāng-chē ê sek-chù. Hiān-sî ê Tiong-iong Tóng chú-sek Annika Saarikko mā sī Hun-lân ê chóng-lí.