Tâi-lâm To͘-hōe-khu Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Hē-thóng (臺南都會區大眾捷運系統), kán-chheng Tâi-lâm Chia̍t-ūn (臺南捷運) ia̍h Lâm-chia̍t (南捷), sī ho̍k-bū Tâi-lâm to͘-hōe-khu ê tāi-chiòng chia̍t-ūn hē-thóng, lō͘-bāng hoān-ûi hâm-kài Tâi-lâm-chhī kap Ko-hiông-chhī, sī Tâi-oân chi̍t chō siāng chá tī 1989 nî thê-chhut, bo̍k-chiân iáu teh kui-ōe ê tāi-chiòng chia̍t-ūn hē-thóng.

Tâi-lâm Chia̍t-ūn kui-ōe lō͘-sòaⁿ