Chia̍t-ūn it-poaⁿ lâi-kóng chí--ê sī tī khah tōa ê to·-chhī lāi, chia̍h tiān--ê, kiâⁿ thih-ki-lō·, ē-tàng chài chin-chōe lâng, sok-tō· mā chin-kín ê tiān-chhia hē-thóng. Chia̍t-ūn ē-sái khí tiàm tē-bīn a̍h-sī tē-hā he̍k-chiá-sī thàu-lām. Tē-hā-thih te̍k-pia̍t chí siat tī thô·-kha ê chia̍t-ūn hē-thóng. In-ūi tōa to·-chhī ê khong-kan iú-hān, chia̍t-ūn chhiâng-chāi sī siat tī tē-hā. Jû-kó khí tī tē-bīn mā-ē tiāⁿ-tiāⁿ iōng thiâu-á chiōng thih-ki giâ koân.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Rapid transit