Tâi-pak Chia̍t-ūn

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si.

Tâi-pak To͘-hōe-khu Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Hē-thóng (Hàn-jī: 臺北都會區大眾捷運系統), kán-chheng Tâi-pak Chia̍t-ūn (臺北捷運) kap Pak-chia̍t (北捷), sī Tâi-oân Tâi-pak to͘-hōe-khu ê tāi-chiòng chia̍t-ūn hē-thóng, sī choân Tâi-oân tē-it chō tâu-ji̍p êng-ūn kap kui-bô͘ siōng-tōa ê chia̍t-ūn hē-thóng. Pak-chia̍t ê chú-iàu kong-lêng sī kái-siān Tâi-pak kau-thong tn̂g-kî í-lâi ê that-chhia būn-tê, lēng-gōa koh ē-sái chhiok-chìn Tâi-pak chhī-tiong-sim kap chiu-piⁿ ê ōe-seng to͘-chhī ê hoân-êng hoat-tián. Pak-chia̍t ê êng-ūn kong-si sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si, kang-têng heng-kiàn iû lēng-gōa ê Chia̍t-ūn Kang-têng-kio̍k lâi hū-chek. Ùi 1996 nî êng-ūn kàu-taⁿ, Pak-chia̍t bo̍k-chiân lóng-chóng ū 5-tiâu chú-iàu lō͘-soàⁿ, lēng-gōa iáu-ū 2-tiâu tan-chām chi-soàⁿ; lō͘-soàⁿ ê lí-têng 136.6 kong-lí, êng-ūn lí-têng 131.2 kong-lí, êng-ūn chhia-chām lóng-chóng 121-chām. Pa̍k-chia̍t ê ho̍k-bū hoān-ûi hâm-kài Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī kap Thô-hn̂g-chhī, sī Tâi-pak to͘-hōe-khu ê kau-thong kut-kàn. Pak-chia̍t sī Kok-chè Tē-thih Liân-bêng ê sêng-oân.

Tâi-pak Thih-tō Lōo-suànn-tôo

Lō͘-soàⁿSiu-kái

Chham-oa̍t: Bûn-ô͘ Soàⁿ

Chang-soaⁿ (棕線)Siu-kái

Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Chang Soàⁿ
Lāi-ô͘-soàⁿ BR24 Lâm-káng Tián-lám-koán 南港展覽館 Taipei Nangang Exhibition Center     Pang-lâm Soàⁿ Lâm-káng-khu Tâi-pak-chhī
BR23 Lâm-káng Nńg-thé Hn̂g-khu 南港軟體園區 Nangang Software Park
BR22 Tang-ô͘ 東湖 Donghu     Bîn-seng Se̍k-chí Soàⁿ Lāi-ô͘-khu
BR21 Ô͘-chiu 葫洲 Huzhou
BR20 Tōa-ô͘ Kong-hn̂g 大湖公園 Dahu Park
BR19 Lāi-ô͘ 內湖 Neihu
BR18 Bûn-tek
(Phek-ô͘ Kong-hn̂g)
文德
(碧湖公園)
Wende
(Bihu Park)
BR17 Káng-kîⁿ 港墘 Gangqian
BR16 Se-ô͘
(Tek-bêng Kho-tāi)
西湖
(德明科大)
Xihu
(Takming University)
BR15 Kiàm-lâm-lō͘
(Bí-lē-hôa)
劍南路
(美麗華)
Jiannan Road
(Miramar)
    Khoân-chōng-soàⁿ Tiong-san-khu
BR14 Tāi-ti̍t
(Si̍t-chiān Tāi-ha̍k)
大直
(實踐大學)
Dazhi
(Shih Chien University)
BR13 Siông-san Ki-tiûⁿ 松山機場 Songshan Airport Siông-san-khu
BR12 Tiong-san Kok-tiong 中山國中 Zhongshan Junior High School Tiong-san-khu
Siông-san-khu
Bûn-san-sòaⁿ
BR11 Lâm-kiaⁿ Ho̍k-heng 南京復興 Nanjing Fuxing     Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ
BR10 Tiong-hàu Ho̍k-heng 忠孝復興 Zhongxiao Fuxing     Pang-lâm Soàⁿ Tāi-an-khu
BR09 Tāi-an 大安 Daan     Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ
BR08 Kho-ki Tōa-lâu 科技大樓 Technology Building
BR07 La̍k-tiuⁿ-lê 六張犁 Liuzhangli     Khoân-chōng-soàⁿ Tāi-an-khu
Sìn-gī-khu
BR06 Lîn-kong 麟光 Linguang
BR05 Sin-hāi 辛亥 Xinhai Bûn-san-khu
BR04 Bān-hong Pēⁿ-īⁿ 萬芳醫院 Wanfang Hospital
BR03 Bān-hong Siā-khu 萬芳社區 Wanfang Community
BR02 Ba̍k-sa 木柵 Muzha
BR01 Tōng-bu̍t-hn̂g 動物園 Taipei Zoo     Khoân-chōng-soàⁿ
    Chhim-kheⁿ Soàⁿ
    Niau-khang Lám-chhia


Âng-soàⁿSiu-kái

Sòaⁿ Hoan-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Âng Soàⁿ
Sin-pak-tâu Chi-sòaⁿ R22A Sin-pak-tâu 新北投 Xinbeitou Pak-tâu-khu Tâi-pak-chhī
Tām-chúi Sòaⁿ R28 Tām-chúi 淡水 Tamsui     Tām-hái Khin-kúi (Lâm-hái Sòaⁿ Tē-2 Kai-tōaⁿ) Tām-chúi-khu Sin-pak-chhī
R27 Âng-chhiū-nâ 紅樹林 Hongshulin     Tām-hái Khin-kúi (Le̍k-soaⁿ Sòaⁿ)
R26 Tek-ûi-á 竹圍 Zhuwei
R25 Kan-tāu 關渡 Guandu Pak-tâu-khu Tâi-pak-chhī
R24 Tiong-gī 忠義 Zhongyi
R23 Ho̍k-heng-kong 復興崗 Fuxinggang
R22 Pak-tâu 北投 Beitou   Sin-pak-tâu Chi-sòaⁿ
R21 Kî-giâm 奇岩 Qiyan
R20 Ki-lí-gān 唭哩岸 Qilian
R19 Chio̍h-pâi-á
(Êng Chóng)
石牌
(榮總)
Shipai
(Veterans General Hospital)
R18 Bêng-tek 明德 Mingde
R17 Chi-san 芝山 Zhishan   Siā-á Tang-sai-sòaⁿ Sū-lîm-khu
R16 Sū-lîm 士林 Shilin     Khoân-chōng-sòaⁿ (Pak-khoân-tōaⁿ)
R15 Kiàm-thâm 劍潭 Jiantan
R14 Îⁿ-soa-á 圓山 Yuanshan Tiong-san-khu
Tāi-tông-khu
R13 Bîn-koân-se-lō͘ 民權西路 Minquan West Road     Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ
R12 Siang-liân
(Má-kai Kí-liām Pēⁿ-īⁿ)
雙連
(馬偕紀念醫院)
Shuanglian
(Mackay Memorial Hospital)
    Bîn-seng Se̍k-chí Sòaⁿ
R11 Tiong-san 中山 Zhongshan     Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ 
R10 Tâi-pak Chhia-chām 台北車站 Taipei Main Station    
  18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-soàⁿ
    Pang-lâm Soàⁿ
    Ki-tiûⁿ Sòaⁿ
Tiong-chèng-khu
R09 Tâi-tāi Pēⁿ-īⁿ 台大醫院 National Taiwan University Hospital
R08 Tiong-chèng Kí-liām-tn̂g
(Lâm-mn̂g)
中正紀念堂
(南門)
Chiang Kai-Shek Memorial Hall
(Nanmen)
Sìn-gī Sòaⁿ R07 Tang-mn̂g 東門 Dongmen     Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ Tiong-chèng-khu
Tāi-an-khu
R06 Tāi-an Sim-lîm Kong-hn̂g 大安森林公園 Daan Park Tāi-an-khu
R05 Tāi-an 大安 Daan     Bûn-ô͘ Sòaⁿ
R04 Sìn-gī An-hô 信義安和 Xinyi Anhe
R03 Tâi-pak 101/Sè bō͘ 台北101/世貿 Taipei 101/World Trade Center Sìn-gī-khu
R02 Siōng-san 象山 Xiangshan
R01 Kńg-chû/Hōng-thian-kiong 廣慈/奉天宮 Guangci/Fengtian Temple


Le̍k-soàⁿSiu-kái

Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Le̍k Soàⁿ
Siông-san Sòaⁿ G19 Siông-san 松山 Songshan   18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-sòaⁿ Siông-san-khu
Sìn-gī-khu
Tâi-pak-chhī
G18 Lâm-kiaⁿ Sam-bîn 南京三民 Nanjing Sanmin Siông-san-khu
G17 Tâi-pak Sió-kī-tàn 台北小巨蛋 Taipei Arena
G16 Lâm-kiaⁿ Ho̍k-heng 南京復興 Nanjing Fuxing     Bûn-ô͘ Soàⁿ Siông-san-khu
Tiong-san-khu
G15 Siông-kang Lâm-kiaⁿ 松江南京 Songjiang Nanjing     Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ Tiong-san-khu
G14 Tiong-san 中山 Zhongshan     Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ Tiong-san-khu
Tāi-tông-khu
G13 Pak-mn̂g
(Tōa-tiū-tiâⁿ lâm)
北門
(大稻埕南)
Beitou
(Dadaocheng South)
    Ki-tiûⁿ Sòaⁿ Tāi-tông-khu
Sió-lâm-mn̂g Soàⁿ G12 Se-mn̂g 西門 Ximen     Pang-lâm Soàⁿ Tiong-chèng-khu
Bān-hôa-khu
G11 Sió-lâm-mn̂g 小南門 Xiaonanmen Tiong-chèng-khu
G10 Tiong-chèng Kì-liām-tn̂g
(Lâm-mn̂g)
中正紀念堂
(南門)
Chiang Kai-Shek Memorial Hall
(Nanmen)
Sin-tiàm Sòaⁿ G09 Kó͘-têng 古亭 Guting     Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ Tiong-chèng-khu
Tāi-an-khu
G08 Tâi-tiān Tōa-lâu 台電大樓 Taipower Building
G07 Kong-koán
(Tâi-oân Tāi-ha̍k)
公館
(台灣大學)
Gongguan
(National Taiwan University)
G06 Bān-liông 萬隆 Wanlong Bûn-san-khu
G05 Kéng-bí 景美 Jingmei
G04 Toā-pêⁿ-nâ 大坪林 Dapinglin     Khoân-chōng-sòaⁿ Sin-tiàm-khu Sin-pak-chhī
G03 Chhit-tiuⁿ 七張 Qizhang    Sió-phek-thâm Chi-sòaⁿ
G02 Sin-tiàm Khu-kong-só͘ 新店區公所 Xindian District Office
G01 Sin-tiàm
(Phek-thâm)
新店
(碧潭)
Xindian
(Bitan)
Sió-phek-thâm Chi-sòaⁿ G03A Sió-phek-thâm
(Sin-tiàm Ko-tiong)
小碧潭
(新店高中)
Xiaobitan
(Xindian Senior High School)


Kiat-soàⁿ (橘線)Siu-kái

Sòaⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Kiat Sòaⁿ
Lô͘-chiu Sòaⁿ O54 Lô͘-chiu
(Lô͘-chiu Lí-the̍h)
蘆洲
(蘆洲李宅)
Luzhou
(Luzhou Lee Family Historic Estate)
    Gō͘-kó͘ Thài-san Khin-kúi Lô͘-chiu-khu Sin-pak-chhī
O53 Sam-bîn Ko-tiong
(Khong-tiong Tāi-ha̍k)
三民高中
(空中大學)
Sanmin Senior High School
(National Open University)
O52 Chhî-hōe Tiong-ha̍k 徐匯中學 Saint Ignatius High School     Khoân-chōng-sòaⁿ (Pak-khoân-tōaⁿ)
O51 Sam-hô Kok-tiong 三和國中 Sanhe Junior High School Sam-tiông-khu
O50 Sam-tiông Kok-sió 三重國小 Sanchong Elementary School
Sin-chng Sòaⁿ O21 Hôe-liông
(Lo̍k-seng)
迴龍
(樂生)
Huilong
/Lo-sheng
    Bān-tāi Tiong-hô Chhiū-nâ Sòaⁿ
   Thô-hn̂g Chia̍t-ūn Chang-sòaⁿ
Ku-soaⁿ-khu
Sin-chng-khu
Thô-hn̂g-chhī
Sin-pak-chhī
O20 Tan-hōng 丹鳳 Danfeng Sin-chng-khu
Thài-san-khu
Sin-pak-chhī
O19 Hú-tāi 輔大 Fu Jen University Sin-chng-khu
O18 Sin-chng
(Sin-chng Biō-ke)
新庄
(新庄廟街)
Xinzhuang
(Xinzhuang Temple Street)
O17 Thâu-chêng-chng
(Tâi-pak Pēⁿ-īⁿ)
頭前庄
(臺北醫院)
Touqianzhuang
(Taipei Hospital))
    Khoân-chōng-sòaⁿ (Tē-it Kai-tōaⁿ)
O16 Sian-sek-kiong 先嗇宮 Xianse Temple Sam-tiông-khu
O15 Saⁿ-têng-po͘ 三重 Sanchong     Ki-tiûⁿ Sòaⁿ
O14 Chhài-liâu
(Sin-pak Chhī-li̍p Pēⁿ-īⁿ)
菜寮
(新北巿立病院)
Cailiao
(New Taipei City Hospital)
O13 Tâi-pak-kiô 台北橋 Taipei Bridge
O12 Tōa-kiô-thâu
(Tōa-kiô Kok-sió)
大橋頭
(大橋國小)
Daqiaotou
(Daqiao Elementary School)
    Lô͘-chiu Sòaⁿ    Sin-chng Sòaⁿ

  Siā-á Thian-bú Khin-kúi

Tāi-tông-khu Tâi-pak-chhī
O11 Bîn-koân-se-lō͘ 民權西路 Minquan West Road     Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ Tāi-tông-khu
Tiong-san-khu
O10 Tiong-san Kok-sió
(Chêng-kong Siong-khoan)
中山國小
(晴光商圈)
Zhongshan Elementary School
(Qingguang Commercial Zone)
Tiong-san-khu
O09 Hêng-thian-kiong 行天宮 Xingtian Temple     Bîn-seng Se̍k-chí Sòaⁿ
O08 Siông-kang Lâm-kiaⁿ 松江南京 Songjiang Nanjing     Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ
O07 Tiong-hàu Sin-seng
(Tâi-pak Kho-tāi)
忠孝新生
(台北科大)
Zhongxiao Xinsheng
(National Taipei University of Technology)
    Pang-lâm Soàⁿ Tiong-chèng-khu
Tāi-an-khu
O06 Tang-mn̂g 東門 Dongmen     Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ
Tiong-hô Sòaⁿ O05 Kó͘-têng 古亭 Guting     Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ
O04 Téng-khe 頂溪 Dingxi Éng-hô-khu Sin-pak-chhī
O03 Éng-an Chhī-tiûⁿ 永安市場 Yongan Market Éng-hô-khu
Tiong-hô-khu
O02 Kéng-an 景安 Jingan     Khoân-chōng-sòaⁿ (Tē-it Kai-tōaⁿ) Tiong-hô-khu
O01 Lâm-sì-kak 南勢角 Nanshijiao


 
Se-mn̂g chām
Chham-oa̍t: Pang-lâm Soàⁿ

Nâ-soàⁿ (藍線)Siu-kái

Sòaⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Lâm Sòaⁿ
Lâm-káng Sòaⁿ BL23 Lâm-káng Tián-lám-koán 南港展覽館 Taipei Nangang Exhibition Center     Bûn-ô͘ Sòaⁿ Lâm-káng-khu Tâi-pak-chhī
BL22 Lâm-káng 南港 Nangang     Tâi-oân Ko-thih
  18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-sòaⁿ
  18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Pak-gî Sin-sòaⁿ
BL21 Khun-iông 昆陽 Kunyang
BL20 Āu-soaⁿ-pi
(Gō͘-pun-po͘ Siong-khoan)
後山埤
(五分埔商圈)
Houshanpi
(Wufenpu Commercial Zone)
Lâm-káng-khu
Sìn-gī-khu
BL19 Éng-chhun 永春 Yongchun Sìn-gī-khu
BL18 Chhī-chèng-hú 市政府 Taipei City Hall
BL17 Kok-hū Kì-liām-koán 國父紀念館 Sun Yat-Sen Memorial Hall
BL16 Tiong-hàu Tun-hoà 忠孝敦化 Zhongxiao Dunhua Tāi-an-khu
BL15 Tiong-hàu Ho̍k-heng 忠孝復興 Zhongxiao Fuxing     Bûn-ô͘ Sòaⁿ
BL14 Tiong-hàu Sin-seng
(Tâi-pak Kho-tāi)
忠孝新生
(台北科大)
Zhongxiao Xinsheng
(National Taipei University of Technology)
    Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ Tāi-an-khu
Tiong-chèng-khu
BL13 Siān-tō-sī
(Hôa-san)
善導寺
(華山)
Shandao Temple
(Huashan)
Tiong-chèng-khu
BL12 Tâi-pak Chhia-chām 台北車站 Taipei Main Station     Tâi-oân Ko-thih
  18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-sòaⁿ
    Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ
    Ki-tiûⁿ Sòaⁿ chām-gōa pôaⁿ-chhia
BL11 Se-mn̂g 西門 Ximen     Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ Tiong-chèng-khu
Bān-hôa-khu
Pang-kiô Sòaⁿ BL10 Liông-san-sī
(Báng-kah Siong-khoân)
龍山寺
(艋舺商圈)
Longshan Temple
(Bangka Commercial Zone)
  18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-sòaⁿ (Bān-hôa Chhia-thâu) chām-gōa pôaⁿ-chhia Bān-hôa-khu
BL09 Káng-á-chhuì 港仔喙 Jiangzicui Pang-kiô-khu Sin-pak-chhī
BL08 Sin-po͘ 新埔 Xinpu     Khoân-chōng-sòaⁿ(Sin-po͘ Bîn-seng) chām-gōa pôaⁿ-chhia
BL07 Pang-kiô 枋橋 Banqiao     Tâi-oân Ko-thih
  18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-sòaⁿ
    Khoân-chōng-sòaⁿ
BL06 Hú-tiong
(Lîm-ka Hoe-hn̂g)
府中
(林家花園)
Fuzhong
(The Lin Family Mansion and Garden)
Thô͘-siâⁿ Sòaⁿ BL05 A-tang Pēⁿ-īⁿ 亞東醫院 Far Eastern Hospital
BL04 Hái-san 海山 Haishan Thô͘-siâⁿ-khu
BL03 Thô͘-siâⁿ 土城 Tucheng     Bān-tāi Tiong-hô Chhiū-nâ Sòaⁿ
BL02 Éng-lêng 永寧 Yongning     Bān-tāi Tiong-hô Chhiū-nâ Sòaⁿ (Pi-tn̂g)
BL01 Téng-po͘ 頂埔 Dingpu     Sam-eng Sòaⁿ


N̂g-soàⁿ (黃線)Siu-kái

Tit-hô -- Hok-hô -- Kong-koán -- Liông-an-pi -- La̍k-tiuⁿ-lê -- Saⁿ-tiuⁿ-lê -- Kok-hū Kì-liām-koán -- Téng-tang-sì -- Se-siông -- Kū-chong -- Hā-oân-á -- Sūi-kong -- Chiu-chí -- Hā-thah-iu
Kiàm-lâm-lō͘ -- Kò͘-kiong -- Lîm-chí-kháu -- Sū-lîm -- Hok-tek-iûⁿ -- Siā-chí -- Tiông-iông-kiô -- Hūn-chí-bé -- Chhî-hōe Tiong-ha̍k -- Tiong-lō͘ -- Keng-liâu -- Kang-siong Tián-lám Tiong-sim -- Sin-pak Sán-gia̍p Hn̂g-khu -- Hēng-hok -- Thâu-chêng-chng -- Sin-po͘ Bîn-seng -- Pang-kiô -- Pang-sin -- Tiong-oân -- Kiô-hô -- Tiong-hô -- Kéng-an -- Kéng-pêng -- Siù-lang-kiô -- Cha̍p-sì-tiuⁿ -- Toā-pêⁿ-nâ -- Pó-tò͘-chhù -- Kau-chí-kháu -- Bé-bêng-thâm -- Bûn-san Khu-kong-só͘ -- Chèng-tāi -- Tōng-bu̍t-hn̂g

Goā-pō· liân-kiatSiu-kái