Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si.

Tâi-pak To͘-hōe-khu Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Hē-thóng (Hàn-jī: 臺北都會區大眾捷運系統), kán-chheng Tâi-pak Chia̍t-ūn (臺北捷運) kap Pak-chia̍t (北捷), sī Tâi-oân Tâi-pak to͘-hōe-khu ê tāi-chiòng chia̍t-ūn hē-thóng, sī choân Tâi-oân tē-it chō tâu-ji̍p êng-ūn kap kui-bô͘ siōng-tōa ê chia̍t-ūn hē-thóng. Pak-chia̍t ê chú-iàu kong-lêng sī kái-siān Tâi-pak kau-thong tn̂g-kî í-lâi ê that-chhia būn-tê, lēng-gōa koh ē-sái chhiok-chìn Tâi-pak chhī-tiong-sim kap chiu-piⁿ ê ōe-seng to͘-chhī ê hoân-êng hoat-tián. Pak-chia̍t ê êng-ūn kong-si sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si, kang-têng heng-kiàn iû lēng-gōa ê Chia̍t-ūn Kang-têng-kio̍k lâi hū-chek. Ùi 1996 nî êng-ūn kàu-taⁿ, Pak-chia̍t bo̍k-chiân lóng-chóng ū 5-tiâu chú-iàu lō͘-soàⁿ, lēng-gōa iáu-ū 2-tiâu tan-chām chi-soàⁿ; lō͘-soàⁿ ê lí-têng 136.6 kong-lí, êng-ūn lí-têng 131.2 kong-lí, êng-ūn chhia-chām lóng-chóng 121-chām. Pa̍k-chia̍t ê ho̍k-bū hoān-ûi hâm-kài Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī kap Thô-hn̂g-chhī, sī Tâi-pak to͘-hōe-khu ê kau-thong kut-kàn. Pak-chia̍t sī Kok-chè Tē-thih Liân-bêng ê sêng-oân.

Tâi-pak Chia̍t-ūn
Typical heavy-capacity Taipei Metro trains
Typical heavy-capacity Taipei Metro trains
Ki-pún chu-sìn
Chāi-tē miâ 臺北捷運
Só͘-iú-chiá Tâi-pak-chhī chèng-hú
Só͘-chāi  Tâi-oân Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī
Ūn-su hong-sek Rapid transit
Rubber-tyred metro (Wenhu line)
Lō͘-sòaⁿ sò͘ 6[1]
Chhia-chām sò͘ 131[1]
Daily ridership 2,16 million (2023)
Annual ridership 531,120 million (2021) Decrease 23.65%[2]
Chief executive BC Yen
Tiong-sim 7 Lane 48 Sec 2 Zhongshan N Rd, Zhongshan District, Taipei
Bāng-chām www.metro.taipei
Êng-ūn
Khai-sí êng-ūn 28 March 1996
Êng-ūn-chiá Taipei Rapid Transit Corporation
Character Grade-separated
Number of vehicles 217.5 trains
Chhia ê tn̂g-tō͘ 3–6 carriages
Headway 5 min 28 s
Ki-su̍t
Hē-thóng tn̂g-tō͘ 152.9 km (95.0 mi)[1]
Kúi-tō hoan-hō 2
Kúi-tō piau-chún 1,435 mm (4 ft 8+12 in) phiau-chún thih-ki-kui
Siōng-kài sió khiok-soàⁿ poàⁿ-kèng 200 metres (656 ft)
Electrification 750 V DC tē-saⁿ kúi-tiâu
Pêng-kin sok-tō͘ 31.50 kilometres per hour (20 mph)
Siōng kín sok-tō͘ 80 kilometres per hour (50 mph)

Lō͘-soàⁿ

siu-kái

Chham-khó

siu-kái
  1. 1.0 1.1 1.2 "Network and Systems". Taipei Rapid Transit Corporation. 2020-01-19. 2020-01-22 khòaⁿ--ê. 
  2. Taipei Rapid Transit Corporation. 2018 Annual Report (PDF) (Report). 2020-01-22 khòaⁿ--ê. 

Goā-pō· liân-kiat

siu-kái