Tâi-pak to͘-hōe-khu

Tâi-pak to͘-hōe-khu (台北都會區) he̍k-chiá Tāi-tâi-pak tē-khu (大台北地區), Tāi-tâi-pak to͘-hōe-khu (大台北都會區) kap Tâi-pak Ke-lâng to͘-hōe-khu (台北基隆都會區), sī Tâi-oân siōng-tōa ê to͘-hōe-khu. Tâi-pak to͘-hōe-khu kā siú-to͘ Tâi-pak-chhī chò-ûi tiong-sim, hâm-kài Sin-pak-chhī kap Ke-lâng-chhī chit nn̄g ê it-kip hêng-chèng-khu, só͘-í iā hō-chò Pak-Pak-Ke (北北基); sī Tâi-oân ê siú-to͘-khoan. Tâi-pak to͘-hōe-khu ê jîn-kháu chū-chi̍p só͘-chāi chú-iàu sī Tâi-pak Phûn-tē, pēng-chhiáⁿ khok-sàn kàu chiu-piⁿ ê soaⁿ-khu kap tâi-tē.

Tâi-pak to͘-hōe-khu