Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ

(Tùi Tiong-hô Sin-lô͘ Soàⁿ choán--lâi)

Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ (Hàn-jī: 中和新蘆線; Eng-gí: Zhonghe-Xinlu Line), sī Tâi-pak chia̍t-ūn êng-ūn-tiong ê chi̍t tiâu lō͘-sòaⁿ. lō͘-sòaⁿ tāi-piáu sek-chúi sī kam-á-sek

Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ
Ki-pún chu-liāu
Kî-thaⁿ miâ Zhonghe-Xinlu Line
Chōng-hóng Êng-ūn-tiong
Êng-ūn tē-khu  Tâi-oân
Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī, Thô-hn̂g-chhī
Khí-tiám
Chiong-tiám
Hôe-liôngLâm-sì-kak
Lô͘-chiu-Lâm-sì-kak
Chhia-chām 26
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Ko-ūn-liāng Chia̍t-ūn
Hē-thóng Tâi-pak Chia̍t-ūn
Lō͘-sòaⁿ Tiong-hô Sòaⁿ, Sin-chng Sòaⁿ, Lô͘-chiu Sòaⁿ
Êng-ūn tan-ūi Tâi-pak Tāi-chiòng Chia̍t-ūn kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Chhia-lióng ki-tē Tiong-hô ki-chhiúⁿ, Sin-chng ki-chhiúⁿ, Lô͘-chiu ki-chhiúⁿ
Sú-iōng chhia-lióng Kawasaki Tāng-kang 371-hêng
Le̍k-sú
Ki-su̍t
Kúi-tō lūi-hêng Tē-hā
Kúi-tō piau-chún 1 435 mm (phiau-chún-khúi)
Sok-tō͘ 80km/h


Le̍k-sú siu-kái

Tām-chúi-Lâm-sì-kak sî-kî siu-kái

Pak-tâu-Lâm-sì-kak sî-kî siu-kái

Pak-tâu-Lâm-sì-kak kap Sin-lô͘ Sòaⁿ sî-kî siu-kái

Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ sî-kî siu-kái

Êng-ūn sî-kan kap pan-kī siu-kái

Chhia-chām siu-kái

Sòaⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Kiat Sòaⁿ
Lô͘-chiu Sòaⁿ O54 Lô͘-chiu
(Lô͘-chiu Lí-the̍h)
蘆洲
(蘆洲李宅)
Luzhou
(Luzhou Lee Family Historic Estate)
    Gō͘-kó͘ Thài-san Khin-thih Lô͘-chiu-khu Sin-pak-chhī
O53 Sam-bîn Ko-tiong
(Khong-tiong Tāi-ha̍k)
三民高中
(空中大學)
Sanmin Senior High School
(National Open University)
O52 Chhî-hōe Tiong-ha̍k 徐匯中學 Saint Ignatius High School     Khoân-chōng-sòaⁿ (Pak-khoân-tōaⁿ)
O51 Sam-hô Kok-tiong 三和國中 Sanhe Junior High School Sam-tiông-khu
O50 Sam-tiông Kok-sió 三重國小 Sanchong Elementary School
Sin-chng Sòaⁿ O21 Hôe-liông
(Lo̍k-seng)
迴龍
(樂生)
Huilong
/Lo-sheng
    Bān-tāi Tiong-hô Chhiū-nâ Sòaⁿ
   Thô-hn̂g Chia̍t-ūn Chang-sòaⁿ
Ku-soaⁿ-khu
Sin-chng-khu
Thô-hn̂g-chhī
Sin-pak-chhī
O20 Tan-hōng 丹鳳 Danfeng Sin-chng-khu
Thài-san-khu
Sin-pak-chhī
O19 Hú-tāi 輔大 Fu Jen University Sin-chng-khu
O18 Sin-chng
(Sin-chng Biō-ke)
新庄
(新庄廟街)
Xinzhuang
(Xinzhuang Temple Street)
O17 Thâu-chêng-chng
(Tâi-pak Pēⁿ-īⁿ)
頭前庄
(臺北醫院)
Touqianzhuang
(Taipei Hospital))
    Khoân-chōng-sòaⁿ (Tē-it Kai-tōaⁿ)
O16 Sian-sek-kiong 先嗇宮 Xianse Temple Sam-tiông-khu
O15 Saⁿ-têng-po͘ 三重 Sanchong     Ki-tiûⁿ Sòaⁿ
O14 Chhài-liâu
(Sin-pak Chhī-li̍p Pēⁿ-īⁿ)
菜寮
(新北巿立病院)
Cailiao
(New Taipei City Hospital)
O13 Tâi-pak-kiô 台北橋 Taipei Bridge
O12 Tōa-kiô-thâu
(Tōa-kiô Kok-sió)
大橋頭
(大橋國小)
Daqiaotou
(Daqiao Elementary School)
    Lô͘-chiu Sòaⁿ    Sin-chng Sòaⁿ

   Siā-á Khin-thih

Tāi-tông-khu Tâi-pak-chhī
O11 Bîn-koân-se-lō͘ 民權西路 Minquan West Road     Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ Tāi-tông-khu
Tiong-san-khu
O10 Tiong-san Kok-sió
(Chêng-kong Siong-khoan)
中山國小
(晴光商圈)
Zhongshan Elementary School
(Qingguang Commercial Zone)
Tiong-san-khu
O09 Hêng-thian-kiong 行天宮 Xingtian Temple     Bîn-seng Se̍k-chí Sòaⁿ
O08 Siông-kang Lâm-kiaⁿ 松江南京 Songjiang Nanjing     Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ
O07 Tiong-hàu Sin-seng
(Tâi-pak Kho-tāi)
忠孝新生
(台北科大)
Zhongxiao Xinsheng
(National Taipei University of Technology)
    Pang-lâm Soàⁿ Tiong-chèng-khu
Tāi-an-khu
O06 Tang-mn̂g 東門 Dongmen     Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ
Tiong-hô Sòaⁿ O05 Kó͘-têng 古亭 Guting     Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ
O04 Téng-khe 頂溪 Dingxi Éng-hô-khu Sin-pak-chhī
O03 Éng-an Chhī-tiûⁿ 永安市場 Yongan Market Éng-hô-khu
Tiong-hô-khu
O02 Kéng-an 景安 Jingan     Khoân-chōng-sòaⁿ (Tē-it Kai-tōaⁿ) Tiong-hô-khu
O01 Lâm-sì-kak 南勢角 Nanshijiao


Chham-khó siu-kái