Thô-hn̂g Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn

Thô-hn̂g Kok-chè Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn (桃園國際機場捷運, Eng-gí: Taoyuan International Airport MRT) sī Tâi-oân pak-pō͘ ê Chia̍t-ūn, mā-sī Thô-hn̂g Chia̍t-ūn chhiú-tiâu êng-ūn lō͘-sòaⁿ.

Thô-hn̂g Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn
Ki-pún chu-liāu
Kî-thaⁿ miâ Taoyuan International Airport MRT
Chōng-hóng Êng-ūn-tiong
Êng-ūn tē-khu  Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân)
Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī, Thô-hn̂g-chhī
Khí-tiám
Chiong-tiám
Tâi-pak Chhia-chām (Khí-tiám)-Khoân-pak (Chiong-tiám)-Tiong-le̍k Chhia-chām (Chiong-tiám)
Chhia-chām 23
Bāng-chām http://www.tymetro.com.tw/
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Ki-tiûⁿ liân-lo̍k khúi-tō hē-thóng
Chia̍t-ūn
Hē-thóng Thô-hn̂g Chia̍t-ūn
Êng-ūn tan-ūi Thô-hn̂g Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Chhia-lióng ki-tē Lô͘-tek Ki-chhiúⁿ, Chheng-po͘ Ki-chhiúⁿ
Sú-iōng chhia-lióng Kawasaki Tāng-kang, Tâi-oân Chhia-lióng(64-lióng phó͘-thong-chhia)chè
Le̍k-sú
Ki-su̍t
Kúi-tō lūi-hêng Tē-hā, ko-kè
Kúi-tō piau-chún 1 435 mm (phiau-chún khúi-kī)
Sok-tō͘

100km/h (êng-ūn sî sok-tō͘)

110km/h (siat-kè ê sok-tō͘)
Siōng-tōa kiā-tō͘ 4.92%

Chhia-chām siu-kái

 
Thô-hn̂g Kok-chè Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn
Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Thô-hn̂g Kok-chè Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn
A1 Tâi-pak Chhia-chām 臺北車站 Taipei Main Station     Tâi-oân Ko-thih(Tâi-pak Chhia-chām)
  18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ(Tâi-pak Chhia-chām)
    Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ(Tâi-pak Chhia-chām)
    Pang-lâm Soàⁿ(Tâi-pak Chhia-chām)
    Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ(Pak-mn̂g Chām)
Tiong-chèng-khu Tâi-pak-chhī
A2 Saⁿ-têng-po͘ 三重 Sanchong     Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ Sam-tiông-khu Sin-pak-chhī
A2a Jī-têng-po͘ 二重 Erchong
A3 Sin-pak Sán-gia̍p Hn̂g-khu 新北產業園區 New Taipei Industrial Park     Khoân-chōng Soàⁿ Sin-chng-khu
A4 Sin-chng Hù-to͘-sim 新莊副都心 Xinzhuang Fuduxin
A5 Thài-san 泰山 Taishan Thài-san-khu
A5a Hú-tāi Pēⁿ-īⁿ 輔大醫院 Fu Jen University Hospital    Gō͘-kó͘ Thài-san Kheng-khúi
A6 Thài-san Kùi-hô
(Bêng-chì Kho-tāi)
泰山貴和
(明志科大)
Kaohsiung Exhibition Center
(Ming Chi University of Technology)
A7 Thé-io̍k Tāi-ha̍k
(Ku-soaⁿ Lo̍k-siān)
體育大學
(龜山樂善)
National Taiwan Sport University
(Guishan Leshan)
Ku-soaⁿ-khu Thô-hn̂g-chhī
A8 Chióng-keng Pēⁿ-īⁿ 長庚醫院 Chang Gung Memorial Hospital
A9 Nâ-kháu 林口 Linkou Nâ-kháu-khu Sin-pak-chhī
A9a Kín-kip Thêng-khò Chām 緊急停靠站 Emergency Halt Lô͘-tek-khu Thô-hn̂g-chhī
A10 Soaⁿ-phīⁿ 山鼻 Shanbi     Chang-soàⁿ
A11 Kheⁿ-kháu 坑口 Kengkou     Kó-nâ-kheⁿ Soàⁿ
A12 Ki-tiûⁿ Tē-chi̍t Hái-hā 機場第一航廈 Airport Terminal 1 Tōa-tn̂g-khún
A13 Ki-tiûⁿ Tē-jī Hái-hā 機場第二航廈 Airport Terminal 2
A14 Ki-tiûⁿ Tē-saⁿ Hái-hā 機場第三航廈 Airport Terminal 3
A14a Ki-tiûⁿ Lí-koán 機場旅館 Airport Hotel
A15 Tōa-hn̂g 大園 Dayuan
A16 Hoâiⁿ-san 橫山 Hengshan     Le̍k-soàⁿ
A17 Léng-hái
(Tōa-hn̂g Kok-chè Ko-tiong)
領航
(大園國際高中)
Hengshan
(Dayuan International Senior High School)
A18 Ko-thih Thô-hn̂g Chām 高鐵桃園站 Taoyuan HSR Station     Tâi-oân Ko-thih Tiong-le̍k-khu
A19 Thô-hn̂g Thé-io̍k Hn̂g-khu 桃園體育園區 Taoyuan Sports Park
A20 Hèng-lâm 興南 Xingnan
A21 Khoân-pak 環北 Huanbei     Kiat-soàⁿ
A22 Lāu-ke-khe 老街溪 Laojie River
A23 Tiong-le̍k Chhia-chām 中壢車站 Zhongli Railway Station   18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
    Tâi-thih Chia̍t-ūn Âng-soàⁿ
    Le̍k-soàⁿ