Tâi-pak Chhia-thâu (台北車頭), he̍k-chiá Tâi-pak Chhia-chām (台北車站), sī ūi-tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê tē-hā-hoà hóe-chhia-thâu; bo̍k-chiân iû Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k, Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘, Tâi-pak Chia̍t-ūn kap Thô-hn̂g Chia̍t-ūn kiōng-tông sú-iōng. Che m̄-nā sī Tâi-oân pak-pō͘ tē-it tiōng-iàu ê kau-thong chóng-lō͘-thâu, mā sī choân Tâi-oân siōng-toā ê hóe-chhia-thâu, ta̍k-kang ū tāi-iok 50-bān jîn-chhù ê sêng-kheh, tī thong-sè-kài pâi tē-25.

Tâi-pak Chhia-thâu
Só͘-chāi Tâi-pak-chhī
Êng-ūn tan-ūi Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k
Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
Tâi-pak Chia̍t-ūn
Thô-hn̂g Chia̍t-ūn
Chhia-chām tāi-bé 100(Tâi-thih
TPE/02(Ko-thih