Thih-ki-kui (Hàn-jī: 鐵枝規; Eng-gí: track gauge; Ji̍t-gí: 軌間; Hôa-gí: 軌距) sī thih-ki-lō͘ nn̄g tiâu thih-ki ê kī-lī. Kok-chè Thih-lō͘ Liân-bêng tī 1937 nî chè-tēng 1,435 mm (4 ft 8½ in) ê phiau-chún thih-ki-kui, mā ē-sái kán-chheng phiau-chún-kui. Hiān-chhú-sî sè-kài siōng tāi-iok ū 6 siâⁿ ê thih-ki-lô͘ sī phiau-chún thih-ki-kui.

Kok-kok ê thih-ki-kui

phiau-chún-kui khah khoah--ê kiò-chò khoah-kui. Chú-iàu ê lē ū Chiân So͘-liân Kok-ka, Se-pan-gâ kap Ìn-tō͘.

phiau-chún-kui khah e̍h--ê kiò-chò e̍h-kui. Chú-iàu ê lē ū Ji̍t-pún, Tâi-oân, koh ū Eng-kok, Hoat-kok só͘ thóng-tī kòe ê Hui-chiu kok-ka.

Kok-tē ê Thih-ki-kui Siu-kái

A-chiu Siu-kái

Tâi-oân Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Tâi-oân ê thih-lō͘ ūn-su

Tâi-oân tī Chhēng léng sî-tāi ê 1880 nî-tāi beh pho͘ thih-ki-lō͘ ê sî, chhái-iōng Eng-kok kang-têng-su ê kiàn-gī, soán-te̍k 1,067 mm ê thih-ki-kui, che tú-á-hó kap Ji̍t-pún sio-kâng. Ji̍t-pún sî-tāi sui-jiân kā Chheng-tiâu lâu--lo̍h-lâi ê thih-ki-lō͘ kiông-beh thiah-liáu, goân-chāi tī Se-pō͘ Kan-sòaⁿ ū pó-liû 1,067 mm ê thih-ki-kui.

Sī-kóng, in-ūi tē-hêng kap ūn-liōng ê hān-chè, tī Hoa-tang-sòaⁿ, koh-ū tn̂g-gia̍p thih-lō͘, lîm-gia̍p thih-lō͘ téng-téng ê sán-gia̍p thih-lō͘ lóng sú-iōng 762 mm ê thih-ki-kui.

Ji̍t-pún Siu-kái

Tāi-hân Bîn-kok Siu-kái

Tiong-kok Siu-kái

Hiong-káng Siu-kái