Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ

(Tùi Siông-san Sin-tiàm Soàⁿ choán--lâi)

Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ (Hàn-jī: 松山新店線, Eng-gí:Songshan-Xindian Line) sī Tâi-pak chia̍t-ūn êng-ūn-tiong ê chi̍t tiâu lō͘-soàⁿ, lō͘-chōa tāi-piáu sek-chúi sī le̍k-sek.

Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ
Ki-pún chu-liāu
Kî-thaⁿ miâ Songshan-Xindian Line
Chōng-hóng Êng-ūn-tiong
Êng-ūn tē-khu  Tâi-oân
Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī
Khí-tiám
Chiong-tiám
Sin-tiàmSiông-san
Chhit-tiuⁿSió-phek-thâm
Chhia-chām 20
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Ko-ūn-liāng Chia̍t-ūn
Hē-thóng Tâi-pak Chia̍t-ūn
Lō͘-sòaⁿ Sin-tiàm Sòaⁿ, Sió-lâm-mn̂g Sòaⁿ, Sin-tiàm Sòaⁿ
Êng-ūn tan-ūi Tâi-pak Tāi-chiòng Chia̍t-ūn kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Chhia-lióng ki-tē Sin-tiàm ki-chhiúⁿ
Sú-iōng chhia-lióng Kawasaki Tāng-kang 371-hêng, 381-hêng
Le̍k-sú
Ki-su̍t
Kúi-tō lūi-hêng Tē-hā, ko-kè
Kúi-tō piau-chún 1 435 mmphiau-chún-khúi)
Sok-tō͘ 80km/h

Le̍k-sú

siu-kái

Tām-chúi-Tiong-san/Tâi-pak Chhia-chām sî-kî

siu-kái

Tām-chúi-Lâm-sì-kak sî-kî

siu-kái

Tām-chúi-Sin-tiàm, Pak-tâu-Lâm-sì-kak kap Se-mn̂g-Tiong-chèng Kí-liām-tn̂g sî-kî

siu-kái

Tām-chúi-Sin-tiàm, Pak-tâu-Tâi-tiān Toā-lâu sî-kî kap Se-mn̂g-Tiong-chèng Kí-liām-tn̂g sî-kî

siu-kái

Tām-chúi-Sin-tiàm, Se-mn̂g-Tâi-tiān Tōa-lâu sî-kî

siu-kái

Siông-san Sin-tiàm Soàⁿ sî-kî

siu-kái

Êng-ūn sî-kan kap pan-kī

siu-kái

Chhia-chām

siu-kái
Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Le̍k Soàⁿ
Siông-san Sòaⁿ G19 Siông-san 松山 Songshan   18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-sòaⁿ Siông-san-khu
Sìn-gī-khu
Tâi-pak-chhī
G18 Lâm-kiaⁿ Sam-bîn 南京三民 Nanjing Sanmin Siông-san-khu
G17 Tâi-pak Sió-kī-tàn 台北小巨蛋 Taipei Arena
G16 Lâm-kiaⁿ Ho̍k-heng 南京復興 Nanjing Fuxing     Bûn-ô͘ Sòaⁿ Siông-san-khu
Tiong-san-khu
G15 Siông-kang Lâm-kiaⁿ 松江南京 Songjiang Nanjing     Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ Tiong-san-khu
G14 Tiong-san 中山 Zhongshan     Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ Tiong-san-khu
Tāi-tông-khu
G13 Pak-mn̂g
(Tōa-tiū-tiâⁿ lâm)
北門
(大稻埕南)
Beitou
(Dadaocheng South)
    Ki-tiûⁿ Sòaⁿ Tāi-tông-khu
Sió-lâm-mn̂g Soàⁿ G12 Se-mn̂g 西門 Ximen     Pang-lâm Soàⁿ Tiong-chèng-khu
Bān-hôa-khu
G11 Sió-lâm-mn̂g 小南門 Xiaonanmen Tiong-chèng-khu
G10 Tiong-chèng Kì-liām-tn̂g
(Lâm-mn̂g)
中正紀念堂
(南門)
Chiang Kai-Shek Memorial Hall
(Nanmen)
Sin-tiàm Sòaⁿ G09 Kó͘-têng 古亭 Guting     Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ Tiong-chèng-khu
Tāi-an-khu
G08 Tâi-tiān Tōa-lâu 台電大樓 Taipower Building
G07 Kong-koán
(Tâi-oân Tāi-ha̍k)
公館
(台灣大學)
Gongguan
(National Taiwan University)
G06 Bān-liông 萬隆 Wanlong Bûn-san-khu
G05 Kéng-bí 景美 Jingmei
G04 Toā-pêⁿ-nâ 大坪林 Dapinglin     Khoân-chōng-sòaⁿ Sin-tiàm-khu Sin-pak-chhī
G03 Chhit-tiuⁿ 七張 Qizhang     Sió-phek-thâm Chi-sòaⁿ
G02 Sin-tiàm Khu-kong-só͘ 新店區公所 Xindian District Office
G01 Sin-tiàm
(Phek-thâm)
新店
(碧潭)
Xindian
(Bitan)
Sió-phek-thâm Chi-sòaⁿ G03A Sió-phek-thâm
(Sin-tiàm Ko-tiong)
小碧潭
(新店高中)
Xiaobitan
(Xindian Senior High School)


Chham-khó

siu-kái