Tē-hā-thih

To͘-chhī tōe-khu ê ko-ūn-liōng ê thih-lō͘ ūn-su hē-thóng

Tē-hā-thih sī chí khí tī tē-hā ê thih-lō͘.

Tē-hā-thih

Koh khoàⁿ

siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tē-hā-thih